Algemene ledenvergadering 26 juni 2015

21 juli 2015

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 26 juni 2015

Wijkgebouw De Uitwijk, Eindhoven – 20.00 uur

 

Opening

 

 1. Agenda

Agenda doorgenomen en akkoord bevonden

 

 1. Mededelingen
  Activiteitencommissie: Een aantal ouders hebben zich aangemeld om activiteiten te ontplooien en begeleiden. We zullen later Liesbeth Peters het woord geven om dit toe te lichten.

 

 1. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 4 juli 2014
  Belangrijkste conclusies notulen vorige leden vergadering. Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De notulen waren te vinden op de website.

 

 1. Evaluatie seizoen 2014-2015
 • Highlights
  Eric Martin toernooi was wederom succesvol. Het toernooi is een mooie gelegenheid om de vereniging te presenteren en extra geld te generen. De kosten zijn lager dan de opbrengsten.

De Goalie training is goed bezocht. Er waren 2 goalies van buitenaf.

De zomertraining was druk bezocht. Het is voor iedereen belangrijk om in conditie te blijven. De training is erg waardevol. Tevens is het een fijne tool om het kasboekje in orde te maken.

Scheidsrechters cursus voor het eerste seizoen gestart. Een mooie cursus waar de fanatieke leden zijn overgebleven. Er was een goede opkomst. Het is nodig om voor de toekomst voldoende getrainde scheidsrechters te hebben. Opkomst was op drukste cursus 20 leden en 5 leden op de minst bezochte cursus.

Vraag Sjors: was het druk genoeg? Het is nooit genoeg om scheidsrechters op te leiden. Beter beleid als vorig jaar om de scheidsrechters in te kunnen zetten tijdens wedstrijden. Voorheen was het zo dat we alles op het laatste moment moesten regelen

 • In het zonnetje
  Davey Menting zetten we dit jaar in het zonnetje. Davey is met veel zin en inzet begonnen als assistent trainer. Het plan was uiteindelijk om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij de vereniging. Helaas vroegtijdig moeten afbreken door ernstige blessure. Davey is altijd welkom om een rol te vervullen bij de vereniging. Bij dezen willen we Davey officieel bedanken voor zijn inzet.

Josh hadden we hier ook graag in het zonnetje gezet. Op dit moment heeft hij zijn weg gekozen om volgend seizoen in Nijmegen aan de slag te gaan. Hij is erg ambitieus en wil behalve een rol in de opleiding van de jeugd ook een hoogste team coachen/trainen. Deze rol was helaas niet mogelijk bij de kemphanen en om deze reden heeft hij voor Nijmegen gekozen.
Het Nederlands damesteam heeft zilver behaald op het WK. Lisa, Anne en Nancy hebben deel uitgemaakt van het damesteam dat een zilveren plak heeft behaald. Een top prestatie, talenten die vanuit de Kemphanen komen.

Iedereen natuurlijk ook bedankt voor de inzet het afgelopen seizoen

 • Lowlights
  Vertrek van Josh, wat een gemis is voor de kemphanen.
  Het onverwacht uitvallen van Davey, ook een sterk gemis.
 • Sportieve terugblik
  Goede opkomst van de trainingen.
  Redelijk sportief seizoen.
  Dit alles dankzij de inzet van onze vrijwilligers.

 

 1. Financieel verslag 2014-2015 en verslag kascommissie
  Financieel jaarverslag besproken. Correctie op de balans crediteuren/debiteuren zijn omgewisseld in tekst.

Leden geven decharge aan het bestuur.

Ben Buiting toevoeging: In bepaalde situaties bekijken hoe wijzingen tijdens het seizoen toe te passen in de begroting.

 

 1. Seizoen 2015-2016
 • Begroting

  Er worden geen kortingen meer toegepast, uitgezonderd ernstige blessures

Je betaald contributie voor de teams waarin je speelt

Jeugdspelers betalen contributies naar leeftijd, niet op teamindeling

5% contributie verhoging van ijshockeyschool t/m toekomstteam

Goalietraining vindt plaats op dinsdag op 1/3 ijs van de U17

Actief! Inkomsten genereren t.b.v. scheidsrechters kosten

Op tijd starten met organisatie EMT, i.v.m. opbrengsten

Zelf eten verzorgen op EMT bespaard 750 euro

Toernooi bijdrage van de club wordt geschrapt, uitgezonderd 3e en het funteam.

Trainerskosten gaan omlaag

Opleidingskosten worden opgenomen

Algemene kosten kunnen omlaag bij digitale communicatie, dus alles per mail.


Tijdens de wedstrijden de klomp pakken en rondlopen (Op deze manier hebben we extra inkomsten t.b.v. de scheidsrechters kosten)
Waarom schrappen toernooibijdrage? Thuistoernooien zijn financieel interessanter. Het is goed om te laten zien dat de ijsbaan leeft en als gast naar andere verenigingen. We zijn al bezig ijs te reserveren voor U14, U17 en promotiedivisie toernooi. Met zijn alles de mouwen opstropen.

Je betaald contributie voor de teams waarin je speelt. Bijvoorbeeld: Als je in het 4e team en het funteam volledig speelt dan betaal je voor beide teams contributie.
Ben en Dian stellen voorstel teksten te schrijven voor het huishoudelijk reglement en dergelijke. Dit kunnen we dan plaatsen op de website
U19+ verandert niet veel. Je speelt dan tot de U23 en in de promotiedivisie speel je zoals het altijd was. Meer gelegenheid voor teams van U17 naar U19 en dan promotie. Stap naar BENE league is anders te groot. In de toekomst wordt er waarschijnlijk geëist door de IIHF dat er een U20 komt om mee te doen aan WK. Vraag: Zijn er kosten begroot voor werving/acties etc? Ja, deze kosten zijn meegenomen in de algemene kosten.

 

Zijn er bezwaren voor de begroting? Begroting is goedgekeurd door de aanwezige leden.

 

 • Contributies
  De contributies worden met 5% verhoogd. Dit in verband met een stijging van de ijshuur. Bij opzeggingen na 1 september zullen er administratieve kosten in rekening worden gebracht voor de reeds gemaakte kosten

IJshockeyschool contributie in projectgroep bekijken. Dit om te zorgen voor ledengroei en investering.

 

 • Trainers
  Update huidige stand van zaken. Het bestuur is in gesprek met een aantal personen in de rol van jeugdtrainer. Zijn nog voorbereidende gesprekken.
 • Teamindeling, trainers, coaches
  Vraag: Komen er 2 teams voor de U12, want er zijn teveel leden voor 1 team? Na redenen aan te geven heeft bestuur aangegeven hier met Josh en Ricardo nog over te spreken om te beslissen wat de beste oplossing is. De uitkomst zal later medegedeeld worden.
  Teams zullen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Eventuele dispensaties worden aan het begin van het seizoen bekeken.
  Eenheid van tenue. Leden spelen in de slobs die bij het bestuur te koop zijn. Dit om de eenheid van tenue te waarborgen.
 • Promotiedivisie
  Ricardo coacht en traint promotiedivisie. Ook zal als lid van de commissie technische zaken mede zorgdragen voor het technisch beleidsplan. Bij de NOCNSF is Leraar ijshockey coach 1,2,3Coördinatie jeugdopleiding, dit in de breedste zin van het woord, niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de trainers/coaches. Wel overkoepelend om te zorgen voor een rode lijn van jong naar oud bij de Kemphanen. Hij zal zich bezig houden met de indeling van de teams bezig. Dit om samen tot een goede oplossing komen. Vanuit zijn expertise als sportpedagoog wordt vaak een belangrijk stuk vergeten, hij zal dit meenemen als bijdrage hoe het nu werkt in deze vereniging. Belangrijk om vanaf begin af aan duidelijkheid te geven, een bepaalde mentaliteit epos creëren. Hij zal een totaalplan voor de hele jeugd schrijven

Waarin hij nauw contact heeft over de ontwikkeling en het ontwikkelen in overleg met de trainers/coaches.

Learn to play concept met aller jongste. Plezier op de eerste plaats. Leren sneller en meer. Deze komen graag terug.

Als er gekeken wordt naar de kosten. Ook droogtraining toevoegen voor elk lid. Ijs is duur om te werken aan conditie. Aangepast naar leeftijd. Op een speelse wijze passend bij de competenties omgaan met rekken en strekken. Soms eerder starten of langer doorgaan.

Aandacht besteden aan toernooien. Speeltijd en speelminuten. Kinderen leren meer op een toernooi dan in het seizoen. Op een toernooi groeien in vaardigheden. Per team gelegenheid om hierover samen te zitten en te kijken wat we in het seizoen gaan doen.

Geef coaches en trainers de ruimte hun werk te doen. Laat de kinderen aan hun over. Als je iets niet bevalt als ouder, ga naar de coach of anders het bestuur. Serieus zal het bestuur hier mee omgaan. Coaches zullen zelf afspraken maken met de teamleden.

Samen een gezond kemphanenseizoen ingaan.

 • Scheidsrechters en scheidsrechters cursus
  Voorstel scheidsrechters
  Elk lid vanaf de U14 wordt ingezet als scheidsrechter. Vanaf de U14 ook een verplichte cursus. 1x per maand zal dit plaatsvinden tijdens de training, halve training cursus en daarna een wedstrijdje om te oefenen. Geen vergoeding. Er zal een rooster komen wie wanneer aan de beurt is.
 • Thuistoernooi versus Toernooi vergoeding
  Voorstel
  Voor elk jeugdteam een thuistoernooi, geen toernooi vergoeding.
 • Opzeggingen
  Opzeggingen dienen voor 1 augustus bij de penningmeester te zijn ingediend. Het lidmaatschap wordt na 1 augustus automatisch verlengd.
  Wanneer je gebruik wenst te maken van automatische incasso. Het incasso formulier dan voor 1 augustus inleveren bij de penningmeester.
 1. Vacatures     
 • Vacatures bestuur
  Er zijn de volgende vacatures
  Bestuurslid technische zaken, communicatie & PR, Algemene zaken en een Scheidsrechters coördinator.
 • Vacatures vrijwilligers
  Arjan biedt zich aan om slijpers op te leiden. 4 slijpers of ieder team een. Een opleiding tot slijper.
  Activiteiten commissie.
  Woord aan Liesbeth Peters:

Veel ideeën door langs de kant samen met ouders te brainstormen. Binnen de Kemphanen zijn er veel handen nog en moet er veel gebeuren. Veel druk bij het bestuur, dagelijkse activiteiten zijn al voldoende om iedereen druk bezig te houden. Deze groep mensen willen kemphanen en bestuur ondersteunen.
We willen breed de vereniging ondersteunen, niet alleen activiteiten.  Eerste punt, gezamenlijke kalender, welke vrijwilligers taken, en wanneer kan ik die uitvoeren. Wat is er te doen, wat moet er gebeuren. In vergaderingen zal worden besproken welke zaken de meeste prioriteit hebben en als eerste worden opgepakt.

 1. Status IJsbaan
  Jos maas verteld over de huidige stand van zaken, ook vanuit zijn rol als lid van de Eindhovense sportraad.

 

 1. Bestuursverkiezing 2015/2016
  Jos Maas is aftredend en niet herkiesbaar. Verder hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld.

 

 1. Verkiezing kascommissie
  Davey Menting biedt zich aan samen met Gerard van Kemenade.

 

 1. Rondvraag
  Inge: Wanneer is de volgende ALV? Laatste vrijdag van juni in 2016 hebben we weer ALV.
  Dian: Verplichting bestuur: 2x een ALV per jaar. Dit zal worden nagekeken en bekeken worden hoe te organiseren.
  Liesbeth: Waarom is er een lager bedrag aan Trainersvergoeding gebudgetteerd? Klopt, in verband met keuzes. Dit betekend niet dat er een mindere trainer komt. Intentie is een goede jeugdvereniging. We zijn in gesprek met mensen met ervaring, oud Nederlandse eredivisie spelers. Nog geen concrete namen.
  Aantal voorstellen besproken: Toernooien niet volledig besproken. Alles staat met de aanwezigheid van dragers. Dian: Staat wel in de begroting dat 325 wegvalt aan toernooivergoeding.
  Donderdag 9 juli alle leden afscheid nemen van Josh. Laatste training iedereen welkom, kinderen en ouders, vrij ijs voor iedereen. Gezellige avond voor iedereen en op deze manier afscheid te nemen van het oude seizoen. Tevens op deze avond gebruik maken koffie, thee, frisdank, kop soep, pannenkoek. Voor een klein bedrag om wat inkomsten te genereren. Donderdag om half 7 ijs. Geen uitrusting, hockeysticks. Als het bevalt ook de eerste training van het nieuwe seizoen zo beginnen.

Dinsdag 1 september eerste trainingsdag. Voor 95% zekerheid dat de tijden van de trainingen gelijk blijven.

 

Iedereen bedankt en hierbij sluit ik de vergadering. Goede besluiten en standpunten.

 

 

Sluiting